+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » ÖĞRENCİ

ÖĞRENCİ

Lisans Destekleri

TÜBİTAK Lisans Destekleri

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Program ( Her Yılın Mart ve Ekim Ayları Başvuru Almaktadır. )

Üniversitelerin Doğa bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında kayıtlı lisans öğrencisi/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin desteklenmesi için başvurabilirler. Öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak Kuruma karşı sorumludur. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

Araştırma projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, en geç lisans öğrenimlerini bitirmeden ve en geç bir yıl içinde tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU KOŞULLARI

a. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması,* (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması.)
b. Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
c. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
ç. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

*Artık yıl okuyanlar, Açık Öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuramazlar. Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.

2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler alanlarıyla ilgili bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / yöntem / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme tezlerinin gerektirdiği sarf malzemesi, kırtasiye giderleri, seyahat, hizmet alımı v.b. giderler için kısmi hibe desteği sağlanır.

Bitirme tezi projesinin desteklenmesine karar verilen öğrencilerin, projeyle ilgili çalışmalarını, kendilerine verilen süre içinde ve lisans öğrenimlerini bitirmeden tamamlayacak şekilde planlayıp çalışmayı bitirmeleri ve destek süresinin bitiminden önce sonuç raporunu ebideb.tubitak.gov.tr adresine yüklemeleri gerekmektedir.

Projeler bireysel ve/veya grup halinde hazırlanabilir. Projede görev alan diğer öğrenciler proje ortakları olarak değerlendirilir. Proje sorumlusu proje yürütücüsüdür. Aynı proje için birden fazla başvuru yapılamaz. Daha önce desteklenen bir proje için tekrar başvuru yapılamaz.

BAŞVURU KOŞULLARI
a. Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması, (Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri başvuru yapamaz.)
b. Projenin akademik ve sanayi danışmanları rehberliğinde yapılıyor olması,
c. Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması,
ç. Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması, gerekmektedir.

Programa, öğrenciler bireysel veya grup olarak başvuru yapabilirler. Grup halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri “Proje Yürütücüsü” olarak TÜBİTAK’a karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.


2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı

Bu programın amacı, girişimcilik kültürünün gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerine fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

Temel Sektörler Kategorisi:

Tüm sektörlere yönelik yenilikçi uygulama fikirlerinin alındığı bu kategoride bölgesel ve/veya ulusal verimliliğe, kalkınmaya ve istihdama katkı sağlayacak nitelikte girişim fikirleri aranmaktadır.
Bu kategori geleneksel iş kollarında (örnek:  lojistik, tarım, hayvancılık, gıda, hızlı tüketim, tekstil, sağlık vb.) verimlilik ve yenilikçi bakış sağlayacak uygulama fikirlerini kapsamaktadır.
Ayrıca özellikle bölgesel anlamda günlük yaşam kalitesini ve verimliliği arttıracak yenilikçi uygulama fikirleri de bu kategori altında değerlendirilmektedir.

Tekno Girişimcilik Kategorisi:

Bu kategoride, yarışmacılar yenilikçi ve teknoloji tabanlı olmak koşuluyla her konuda ve diledikleri sektöre yönelik olarak proje teklifi getirebilirler. Konuların seçiminde ticari başarı şansına ve uygulanabilirliğe önem verilmelidir.
Başvuru sahiplerinden, bilişim sektöründe yenilikçi yazılım uygulamaları, elektronik sektörüne yönelik çözümler, biyoteknoloji alanında mühendislik ve teknolojik altyapıyı barındıran uygulamalar ile ileri malzeme gibi teknolojiyi kullanan alanlarda fikir geliştirmeleri beklenir.

Sosyal Girişimcilik Kategorisi:

Toplumsal sorunlara çözüm getirmeye yönelik yenilikçi fikirleri kapsamaktadır. Bu kategoride eğitim, sağlık, çevre, insan hakları, kalkınma gibi birçok alanda sosyal dönüşüm gerçekleştirme amaçlanmaktadır.

Bilim Merkezi Sergi Ünitesi Tasarımı Kategorisi:

Bu kategoride, etkileşimli öğretim yaklaşımı ile ziyaretçilerini denemeye ve keşfetmeye teşvik eden Bilim Merkezleri için özgün ve nitelikli sergi ünitesi örneklerinin tasarlanması hedeflenmektedir. Tasarlanacak sergi ünitesi, bilim ve teknoloji temelinde herhangi bir konuda oluşturulabilir.

Çevre ve Enerji Teknolojileri Kategorisi:

Bu kategoride yarışmacılardan, çevrenin korunmasına ve doğal kaynaklardan etkin bir şekilde yararlanmaya yönelik yenilikçi proje teklifleri sunmaları beklenmektedir. Yenilenebilir (rüzgar, güneş vb.) ve/veya halihazirda kullanılan enerji kaynaklarının sürdürülebilir kullanımlarına yönelik iş fikirleri (Enerji tasarrufu, çevrenin korunması vb.) bu kategori kapsamındadır. Konu seçiminde doğal kaynakların etkin kullanılarak ticari değer üretilmesi hedefi güdülmelidir.

Akıllı / Sürdürülebilir Şehirler Kategorisi:

Şehirlerin sorunlarının çözümüne, şehir halkının yaşam standartlarının arttırılması için akıllı çözümlerin geliştirilmesine ve şehir halkının bu çözümleri bir yaşam biçimi olarak benimseyip kullanmalarına yönelik projeler bu kategorinin kapsamındadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Ön Lisans Öğrencileri
Lisans Öğrencileri
Lisansüstü Öğrencileri
Açık Öğretim Fakülteleri Öğrencileri

Bu doğrultuda;

1. Adaylar, yarışma kategorilerinden sadece birine başvurabilirler. Başvuru, ekip adına ekip temsilcisi tarafından yapılır.
2. Yarışmanın her kategorisinde ekiplerin yenilikçi iş fikirleri getirmesi zorunludur. Proje aşağıda verilen “yenilik” tanımına uygun olmalıdır.
Tamamıyla yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın yeni bir alanda kullanılması olabilir.
Yerel bölge için yeni bir uygulama olabilir.
Var olan bir uygulamanın geliştirilmiş/genişletilmiş kullanımı olabilir.
3. Adaylar bir şirket bünyesinde geliştirdikleri hali hazırda ticarileşmiş bir ürünle başvuruda bulunamazlar ancak mevcut şirket dışında geliştirilecek ve ticarileştirilecek iş fikirleri ile başvuruda bulunabilirler. Bu durumda şirket sahibi olmak başvuruya engel teşkil etmez.
4. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla 3 kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir. Proje 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ilgili projenin finale (3. aşama değerlendirmesine) geçmesi halinde başvuru ekibi dışında kalan ekip üyelerinden, kendilerini temsil yetkisini başvuruda adı geçen ekip üyelerine bıraktıklarını ve yarışma kapsamında hak talebinde bulunmayacaklarını taahhüt eden noter onaylı muvafakatname istenir.
5. Adaylar projelerini zorunlu olmamakla birlikte isterlerse bir proje danışmanı eşliğinde hazırlayabilirler.

2241 - Sanayiye Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri, Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Tıbbi Bilimler ve Tarımsal Bilimler bölümlerinden birinde öğrenim gören lisans öğrencilerinin hazırladıkları,  sanayinin bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve / veya sanayide uygulama potansiyeli olan ürün / süreç iyileştirme ve / veya geliştirmeye yönelik araştırma konusuna sahip lisans bitirme projeleri için yarışma düzenlenecektir.

BAŞVURU KOŞULLARI

1. Bu programa Türkiye ve K.K.T.C.’de bulunan üniversitelerde ön lisans ve lisans eğitimi görmekte olan öğrenciler başvuru yapabilir.
2. Yarışmaya bireysel olarak veya en fazla üç kişiden oluşan gruplar halinde başvuru yapılabilir. Proje 3’ten fazla kişi tarafından hazırlandıysa, proje ekibinin ortak kararıyla ekip üyeleri arasından 3 kişi seçilerek başvuru yapılabilir. Bu durumda ilgili projenin finale (3. aşama  değerlendirmesine) geçmesi halinde başvuru ekibi dışında kalan ekip üyelerinden, kendilerini temsil yetkisini başvuruda adı geçen ekip üyelerine bıraktıklarını ve yarışma kapsamında hak talebinde  bulunmayacaklarını taahhüt eden noter onaylı muvafakatname istenir.
3. Yarışmacılar ilan edilen yazılı kategorilerinden sadece birine başvuru yapabilirler. Başvuru ekip adına proje yürütücüsü tarafından yapılır.
4. Adaylar projelerini zorunlu olmamakla birlikte isterlerse 1 proje danışmanı rehberliğinde hazırlayabilirler. Akademik danışmanlar birden fazla projede rehberlik yapabilir.
5. Yarışmaya başvuru yapılacak projeler, yarışma web sayfasında ve proje hazırlama rehberinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanacaktır.

2242 - Üniversite Öğrencileri Yazılım Projeleri Yarışması

Bu programın amacı, lisans öğrencilerini ülkemizin sorunlarına yönelik olarak yenilikçi ve girişimci bir şekilde bilişim teknolojilerini kullanarak çözüm üretmeleri ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmeleri konusunda teşvik etmektir.

YARIŞMA KATEGORİLERİ

1. Bilimsel Çözümler: Paralel İşleme, Büyük Veri, Makine İşletimi, Yapay Zeka, Veri  Tabanı, Gömülü Sistemler vb. alanları kapsar.
2. Akıllı ve Teknolojik Çözümler: Eğitim, Sağlık, E-Devlet, Yaşam Kolaylaştırıcı Çözümler vb. alanları içerir.
3. Sosyal Yaşam ve Eğlence Uygulamaları: Mobil Uygulamalar, Sosyal Ağlar, Oyun, İletişim vb. alanları içerir.
4. Açık Kaynaklı Yazılım Uygulamaları: Standish Group tarafından yayınlanan 2008 tarihli bir rapora göre açık kaynak yazılımlar tüketicilere yılda 60 milyar dolar büyüklüğünde tasarruf sağlamaktadır. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler açık kaynak yazılım kullanarak ciddi tasarruflar sağlayabilirler. Bu amaçla bu yılki temalardan birisi "açık kaynak yazılım uygulamaları" olarak seçilmiş ve bu konuda farkındalığın oluşması amaçlanmıştır.
Açık kaynak yazılım projeleri, kaynak kodları açık olan herhangi bir yazılım projesi olabilir. Ancak bu alanda proje başvuruları, geliştirilen yazılımın etkisi ve teknik derinliği göz önünde tutularak değerlendirilecektir. Yeni geliştirilecek açık kaynak yazılım projeleri ve örneğin Apache (bkz.www.apache.org) benzeri açık yazılım projelerine yapılan katkılar etkisi yüksek projeler olarak değerlendirilecektir.
Açık kaynak yazılım projeleri uygulanabilirlik,  potansiyel etki (yeniden kullanılabilirlik, popülerlik, vb.), yenilik, teknik derinlik ve olgunluğa benzer kriterlere göre değerlendirilecektir.
5. Güvenlik Uygulamaları; Ulusal Güvenlik, Siber Güvenlik, Bilgi Güvenliği, Kişi ve Toplum Güvenliği vb. alanları içerir.
6. Sanal Gerçeklik; Bilgisayar tekn