+90 352 224 81 13
Sitedeki Yeriniz : Ana Sayfa » AKADEMİSYEN » Sonuç Odaklı (Çağrılı) Destek Programı

Sonuç Odaklı (Çağrılı) Destek Programı

TÜBİTAK 1003 PROGRAMI (Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı)
Proje Hakkında Genel Bilgi
Programın amacı, Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan Ar-Ge projelerini desteklemek ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktır.
Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-surec
Genel çağrı konuları;
Makine-imalat, otomotiv, bilgi işlem teknolojisi, enerji, su ,gıda ,sağlık, savunma ,uzay vs.
PROJE SÜRESİ
• Küçük Ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay
• Orta ve Büyük Ölçekli projelerin süresi en fazla 36 aydır.
PROJE BÜTÇESİ
Küçük Ölçekli projeler: 500.000 TL’ye kadar
Orta Ölçekli projeler: 500.001 - 1.000.000 TL
Büyük Ölçekli projeler: 1.000.001 - 2.500.000 TL
Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.000 TL
• Proje yöneticisi için en fazla 2.500 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.000 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.500 TL
• Çalışma ziyaretleri seyahatler için en fazla 30.000TL
• Proje çıktılarını paylaşmaya yönelik çalıştay vs. için en fazla 30.000TL

(1) Desteklenen Gider Kalemleri:
a) Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri.
b) Malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri.
c) Danışmanlık ve hizmet alım giderleri.
ç) Proje kapsamında kullanılan cihazların bakım onarım giderleri.
d) Yurt içi ve yurt dışı seyahat giderleri.
e) Posta ve nakliye giderleri.
f) Yardımcı personel giderleri.
g) Bursiyer giderleri.
ğ) Proje teşvik ikramiyesi.
h) Kurum hissesi.
ı) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgili olan diğer giderler.
(2) Desteklenmeyen Gider Kalemleri:
a) Proje önerisi hazırlama giderleri.
b) Projenin sonuçlarının üretim aşamasında yapılacak masraflar. KANUN VE YÖNETMELİKLER III-2
c) Pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri.
ç) Posta hariç haberleşme amaçlı giderler.
d) Isıtma ve aydınlatma giderleri.
e) Altyapıya yönelik inşaat giderleri.
f) İdari personel giderleri.
g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler.KİMLER BAŞVURABİLİR ?
Proje ekibinde yer alacak yürütücü, araştırmacı, danışmanların;
A. Proje Yürütücülerinin;
• Üniversite personeli olmaları durumunda, doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olmaları gerekmektedir. (Bu koşul eğitim ve araştırma hastanelerinde çalışanları da kapsamaktadır.)
• Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
• Proje yürütücüsü ve araştırmacıların (yurt dışı araştırmacılar hariç) Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet etmeleri gerekir. (Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir)
• Yabancı uyruklu bir kişi Türkiye sınırlarındaki bir kurum/kuruluşta görev yapmak koşulu ile projede yürütücü/araştırmacı olarak görev alabilir.
• Proje yürütücülerinin; üniversitelerde, araştırma hastanelerinde veya araştırma enstitülerinde çalışıyor olmaları ve projeyi öneren kuruluşun kadrolu personeli olmaları gerekmektedir.
• Projedeki katkı oranı %10’un altında olan kişiler araştırmacı olarak görev alamazlar.
• Proje yürütücüsü zamanının %40’ını projeye ayırmak zorundadır.
• Herhangi bir kuruluşta çalışmayan emekliler proje ekibinde PTI almamak kaydı ile araştırmacı olarak görev alabilirler. Proje ekibinde görev alabilmeleri için mutlaka herhangi bir kuruluşta tam zamanlı olarak görev almaları gerekir.
• Proje yürütücüsü, araştırmacı ve danışmanların (*) TÜBİTAK - Araştırmacı Bilgi Sistemi (ARBİS) Veri Tabanına kayıtlı olmaları ve kayıtlarının güncel olması gerekmektedir.
Kimler Proje Yürütücüsü Olamaz;
• Rektörler,
• Rektör Yardımcıları,
• Başhekim ve Başhekim Yardımcıları,
• Hastane Yöneticisi, Genel Müdür,
• Genel Müdür Yardımcısı,
başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda proje yürütücüsü veya danışman olarak görev alamaz, ancak en fazla 2 projede araştırmacı olarak görev alabilirler.
Çağrı Programı Danışma Kurulu (ÇPDK) üyeleri, başvuru sırasında görevlerinin devam etmesi durumunda, görevli oldukları çağrı programı kapsamındaki projelerde herhangi bir görev alamazlar ancak, diğer destek programları ve ÇPDK üyesi olarak görev almadıkları çağrı programları kapsamındaki projelerde görev alabilirler.
C. Bursiyer
Türkiye’deki yüksek öğretim kurumlarında lisans ve lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitimlerine devam etmekte olan "öğrenciler" veya öğrenci statüsündeki "Araştırma Görevlileri" ile doktora sonrası araştırmacılar bursiyer olarak proje ekibinde yer alabilirler.

Bursiyerler hakkında ayrıntılı bilgi için;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-kimler-basvurabilir
Başvuru Tarihleri
Belirli bir zaman aralığı bulunmamakla birlikte açılan çağrılara göre değişmektedir.
Fikrî ve Sınaî Mülkiyet Hakları 1003 için;
Bu süreçte Proje Teşvik Ve Destekleme Esaslarına İlişkin Yönetmelik Uyarınca Desteklenen Projelerde Uygulanacak Fikri Haklar Esasları hükümleri uygulanır*. Özel Kuruluşun yer aldığı projelerde fikri hak sahipliği, ilgili özel kuruluşun proje ekibinde yer alan personelinin fikri hak sahipliğine ilişkin oranları nispetinde tüzel kişiliğe ait olur.  Ancak, bu destek programı kapsamındaki projelerin farklı kurum ve kuruluşlar ile ortaklaşa desteklenmesi halinde, bu projelere Başkanlık ile anılan kurum ve kuruluşlar arasında imzalanan işbirliği protokollerinde yer alan hükümler uygulanır.
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1003/icerik-yonetmelik-ve-esaslar

TÜBİTAK 1007 PROGRAMI (Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı)
PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİ
Programın amacı; kamu kurumlarının Ar – Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik projeleri desteklenmektedir.
Kamu kurumlarının Ar-Ge ile giderilebilecek ihtiyaçlarının karşılanmasına ya da sorunlarının çözümüne yönelik 1007 Programına sunulan projeler iki Araştırma Destek Grubu tarafından desteklenmektedir.
• KAMAG -Kamu Araştırmaları Destek Grubu
• SAVTAG -Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu

Program Revizyonu Kapsamında Yapılan Yenilikler
• Proje başvuruları için çağrılı sisteme geçilmesi,
• Proje yöneticisi, yürütücüsü kuruluşlar çağrı başvurularını doğrudan TÜBİTAK’a yapabilmesi,
• 3 farklı nitelikte proje yaklaşımı (Prototip/Sistem/Pilot Tesis Projesi, Model/Yöntem/Süreç Projesi, Teknoloji Birikim Projesi)
•  İki aşamalı proje başvurusu,
• İhtiyaçların ve yapılabilirliğinin doğru tespiti için fizibilite, kavram ispatı, alan araştırması ve analiz çalışmaları,
• İhtiyaç Başlıkları için Odak Grup Çalışmaları,
• Proje değerlendirme süreçlerinde MK’nın aktif katılımı,
• Proje sonuçlarının sürekliliğinin sağlanması için yeni bir yaklaşım,
• Toplam bütçenin %5’i oranında Ar-Ge nitelikli hizmet alımı,
• Yaygın katılımı teşvik amacıyla özel sektörü katılım koşullarında iyileştirmeler

Proje başvuru süreci için ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-surec
PROJE SÜRESİ
Proje süresi en fazla 48 aydır.
PROJE BÜTÇELERİ
Uygulamaya yönelik sonuç odaklı projeler desteklenmektedir. Destek üst limiti çağrıya göre belirlenmektedir.
1007 Programı kapsamında desteklenecek projeler, çıktılarına göre 3 farklı nitelikte olabilir:
a. Prototip/Sistem/Pilot Tesis projesi
b. Model/Yöntem/Süreç projesi
c. Teknoloji Birikim projesi

MK ihtiyacının hangi nitelikte proje grubuna dahil olduğu ve proje bütçe üst limitleri
Çağrı Dokümanında belirtilebilir. Proje bütçe üst limitleri bütçe değerlendirmesi aşamasında gerekli görülürse GYK kararıyla artırılabilir. 
Proje teşvik ikramiyeleri (PTİ) :
• En fazla desteklenen aylık toplam burs miktarı 3.000 TL
• Proje yürütücüsü aylık en fazla 2.500 TL
• Proje yöneticine aylık en fazla 3.000 TL
• Araştırmacı aylık en fazla 1.500 TL
• Danışmana yıllık en fazla 1.600 TL
KİMLER BAŞVURABİLİR ?
KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ KURULUŞ (PYK) OLABİLİR?
Üniversiteler, kamu Ar-Ge birimleri, özel kuruluşlar veya bunların oluşturduğu konsorsiyumlar tarafından proje başvuruları yapılabilir. Projede proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) veya PYK olarak yer alacak bir kuruluşun Ar-Ge nitelikli en az bir iş paketinden sorumlu olması gerekir.
Müşteri kurumun bağlı/ilgili kamu Ar-Ge birimleri diğer kamu kuruluşlarının Ar-Ge birimleri, üniversiteler ya da özel kuruluşlarla işbirliği yapması şartıyla PYK’ler arasında yer alabilirler.
Projelerde PYK’ler dahil en fazla 4 farklı kuruluştan proje personeli yer alabilir. Projelerde hangi nitelikteki kuruluşların PYÖK/PYK olacağı hususunda, TÜBİTAK’ın 1007 Programı için belirlediği kuruluş sınıflandırması esas alınır. Bu durum, çağrı dokümanında belirtilir.
PYK’nin proje kapsamında önerdiği personel sayısının (bursiyer hariç) en az % 30’u kendi tam zamanlı personeli olmalıdır.
Sunulan projelerin süresi (proje sonuçları uygulama süreci hariç) en fazla 48 ay olmalıdır. Model/Yöntem/Süreç projeleri için, proje süresi en fazla 30 ay olabilir. Bu tür projelerin aynı zamanda Prototip/sistem/pilot tesis niteliğinde olması durumunda süre üst sınırı 48 aydır.
Prototip/sistem/pilot tesisi niteliğini taşıyan projelerde elde edilmesi hedeflenen çıktıya yönelik olarak ilgili PYK’lerden ticarileştirme ve/veya yatırım/üretim planı sunulması istenir. Özel kuruluşun PYK olarak yer aldığı projelerde bu planın, bu kuruluş tarafından sunulması esastır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Proje başvuruları çağrılı sistem ile alınmaktadır. Dönemlere göre güncel olarak verilmektedir.KİMLER PROJEDE GÖREV ALABİLİR?
Kamu kuruluşları için müsteşar, müsteşar yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, hastane yöneticisi, başhekim ile üniversiteler için rektör, rektör yardımcısı, dekan, başhekim ve genel sekreter 1007 Programı projelerinde proje ekibinde yer alamaz.
Yürütücü olmaya engel idari görevi bulunmayan diğer idari görevliler ile hiçbir idari görevi olmayan tam zamanlı bilim insanlarının, TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü veya araştırmacı olarak görev alabilme koşul ve limitleri Başkanlık tarafından belirlenerek ilgili programların duyurularına yansıtılır.


Güncel çağrılar:         
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-1007-cagrilari

Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları
TÜBİTAK tarafından desteklenen projelerin yürütülmesi esnasında TÜBİTAK, her halükarda bu projeler sonucunda ortaya çıkan buluş, endüstriyel tasarım, entegre devre topoğrafyaları ve teknik bilgi gibi her türlü fikrî ürüne ilişkin fikri mülkiyet hakları üzerinde sınırsız, geri alınamaz, münhasır olmayan bedelsiz bir lisans hakkına sahip olur.
Fikrî ve sınaî mülkiyet hakları ve mevzuatlar için Ayrıntılı bilgi;
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/1007/icerik-yonetmelik-ve-esaslar
Program ile ilgili ayrıntılı bilgi:
http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/ulusal-destek-programlari/icerik-1007-kamu-kurumlari-arastirma-ve-gelistirme-projelerini-dp

ETTO tescilli bir Erciyes Teknopark A.Ş. markasıdır.